Slovník signmakingu

Adjustace

Adjustace znamená instalaci výtvarného díla (např. obrazu, sochy) na výstavě nebo v galerii, adjustace do rámu (vhodné zarámování, výběr materiálu), na sokl (volba správné výšky podstavce, rozměrů). Pojem adjustace se rovněž používá při prezentačních aktivitách - adjustace výtvarných návrhů (např. kappa-boardy) hraje důležitou roli v prvním dojmu z prezentace. U jednodušších realizací – viz. bod 6/ - rozumíme pod pojmem adjustace jednoduchý grafický návrh či jednoduché výtvarné řešení, spojené s jednoduchým architektonickým řešením a jednoduchou projekcí. Tyto práce většinou vykonává prakticky vzdělaný pracovník konečného nebo generálního dodavatele díla.

 

Architektonický návrh

Architektonický návrh řeší funkční i výtvarnou kompozici interiéru či exteriéru z hlediska užitého i estetického, přičemž předjímá i materiálové, technické, technologické a nákladové hledisko. V případě použití výtvarného objektu adjustuje dílo do kompozice za spolupráce s autorem díla.

 

Grafický návrh

Grafický návrh se vytváří na základě požadavku zákazníka na vzhled a užití díla pro plošné dílo (grafika, tisk).
 

Inženýring

Inženýring zahrnuje řadu odborných činností, bez kterých nelze stavbu zdárně provést. Realizace díla představuje pro investora řadu odborných vesměs administrativních činností od přípravy až po dokončení stavby (revize, kolaudace). Tyto činnosti za něho obvykle komplexně nebo i jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. Osoba pověřená zajištěním inženýringu přebírá za investora koordinaci těchto činností včetně odpovědnosti za ně.
 

Portál

Portálem se rozumí zvýrazněný vstup do objektu, budovy, části budovy, prodejny či místnosti. Jeho hlavní funkcí bývá většinou navést zákazníka k produktu, s nímž portál spojuje výtvarné pojetí (barva, logo, značka), které je obecně známé z médií nebo je má zákazník v podvědomí. Zákazník je tak jasně a z větší vzdálenosti nasměrován ke vstupu, který se výrazně odlišuje od ostatních vstupů ve svém okolí. V obdobném smyslu je v angličtině používán výraz Gate- brána.

 

Projekce

Projekt je vytvářen na základě architektonického návrhu schváleného zákazníkem a má tři základní fáze. První, předprojektová příprava, rozpracovává architektonické řešení a je podkladem pro všechny účastníky řízení jak z hlediska technického, technologického a nákladového, tak i z hlediska administrativního. Druhou fází je projekt pro stavební řízení, tento projekt je vytvářen v součinnosti s osobou zajišťující ingennering (např. komunikátor sítí a jiné) a slouží především k upřesnění požadavků investora a vyřízení administrativy. Poslední, třetí fází je projekt pro realizaci, tento konkretizuje dílčí řešení, a na jeho podkladě je možno vytvořit ceník díla a vytvořit dílo samé.

 

Veřejný mobiliář

Veřejným mobiliářem rozumíme lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešky, vývěsky, rozcestníky atd.. Výrobce signmakingu se může podílet na výtvarném, architektonickém, projektovém a technickém řešení, které vzhledem ke své specializaci může navíc obohatit o reklamní využití a to ať již přímou formou, kdy do mobiliáře zakomponuje stálou, nebo výměnou plochu, nebo nalezne jiná progresivní řešení kdy je přímým či nepřímým reklamním nosičem celkový dojem z prvku mobiliáře.
 

Výtvarné řešení

Výtvarné řešení většinou navrhuje výtvarný umělec, který se profesionálně věnuje některému z hlavních oborů výtvarného umění, jako je například malířství, sochařství, architektura, fotografie a jiné. Výtvarné řešení tedy oproti běžně zpracovávanému grafickému nebo architektonickému návrhu dělí především originální vklad autora, snaha oslovit diváka, sdělovat, nechat jej "prožít" obdobné emoce, které vedly autora k vytvoření díla.
 

Zajištění povolení a revizí

U jednodušších realizací, které jsou například u staveb prováděny na ohlášení, zajišťuje dodavatel potřebná povolení od správních úřadů ve zjednodušeném (zkráceném) řízení

a u všech elektrických zařízení zajišťuje výchozí revizní zprávu elektro. Tato činnost spadá pod Inženýring.